Oosterscheldereglement

Oosterschelde reglement

 

1. Om veiligheidsredenen is het van overheidswege niet toegestaan om te duiken in de drukbevaren hoofdvaargeulen en aanloopgebieden van havens of sluizen. De recreatievaart en visserij mogen echter wél buiten de betonde vaarwateren varen. De gebieden die verboden zijn voor de duiksport zijn omschreven in de "Duikverordening Zeeland 2002" en de "Wet Rijkswaterstaatswerken" :
De betonde en bebakende vaarwateren in de provincie Zeeland. Voor het Oosterschelde -gebied is dit verbod enkel en alleen van toepassing op de hoofdvaarroutes voor de beroepsvaartgelegen in:


 • Volkerak - Krammer - Keeten - Engelsche vaarwater - Witte Tonnen Vlije - Brabantsche Vaarwater - Oosterschelde - Kanaal door Zuid -Beveland en de Zandkreek;
   
 • In havens en in aanloopgebieden van havens;
   
 • In sluizen en in aanloopgebieden van sluizen;
   
 • Munitiedepot nabij Zierikzee.
 •  
 •  

2. Het Nationaal Park "Oosterschelde" heeft een unieke onderwater -flora en -fauna. Om deze te beschermen zijn spelregels opgesteld die gebundeld zijn in "de Provinciale Milieuverordening Zeeland" : 


 • Het is de duiker, verboden planten en wieren uit te steken, af te snijden of te vervoeren, dan wel dieren nodeloos te verontrusten, te vangen, te doden of te vervoeren of zulks pogen of in het algemeen schade aan de natuur toe te brengen.
   
 • Het is de duiker als bedoeld in het eerste lid, of diegene die zich anderszins in het water bevindt, verboden artikelen of voorwerpen bij zich te hebben, die duidelijk tot doel hebben om daarmee planten, wieren of dieren te vervoeren of te bemachtigen.
   
 • Het is verboden op of in de nabijheid van een duiklocatie planten of dieren, behorende tot een door gedeputeerde staten aanwezige soort, voorhanden te hebben.
 •  
 •  

3. Naast het feit dat de Oosterschelde een natuurmonument is, liggen er ook op de bodem enkele historische monumenten. Restanten van gebouwen en wrakken zijn hier voorbeelden van. Hiervoor bestaan ook regels die omschreven staan in de "Monumentenwet 1988" :
 

 • Het is verboden een beschermd monument te beschadigen of te vernielen.
   
 • Het is verboden zonder, of in afwijking van een vergunning: Een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen; Een beschermd monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze, waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.
   
 • Het is verboden opgravingen te doen zonder schriftelijke vergunning van de bevoegde Minister.
   
 • Hij die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is, is verplicht hiervan binnen de drie dagen aangifte te doen.
   
 • De aangifte dient te geschieden bij de burgemeester van de gemeente waar de vondst is gedaan of wanneer de vondst werd gedaan buiten het grondgebied van enige gemeente, bij de bevoegde Minister.
   
 • De burgemeester geeft van deze aangifte onverwijld kennis aan de directeur van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek.

 

4. De beroepsvissers zetten hun vistuigen óók in de Oosterschelde. Regelmatig gebeurt het dat zij schade hebben aan hun vistuigen, al of niet opzettelijk veroorzaakt door stropers én sportduikers. Hier geldt voor iedereen de normale fatsoensnormen. Mocht men ongewild toch in een vistuig terechtkomen, waardoor er schade aangericht is, dan wordt men verondersteld dit te melden bij de waterpolitie. Zij kunnen de visser opsporen waardoor een schade -regeling mogelijk is.